dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยวMain Tourist
dot
bulletAo Chong Khad
bulletAo Mai Nagm
bulletHin Kong
bulletHlam Sai Ean
bulletAo Bon
bulletAo Suthep
bulletAoPakKaad
bulletKo Stork
bulletMorganVillage
bulletNature Study Trail
bulletRules And Regulations
bulletExhibition
bulletแผนที่อ่าวช่องขาด
bulletแผนที่หาดไม้งาม
dot
มุมดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มขออนุญาตฯ
bulletใบอนุญาตเรือ-ดำน้ำลึก
dot
ศูนย์ให้บริการการท่องเที่ยว อช.
dot
bulletเบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน
dot
บริษัทท่องเที่ยว อช.หมู่เกาะสุรินทร์
dot
dot
โครงการพยาบาลจิตอาสา
dot
bulletตารางเวรพยาบาลจิตอาสา
dot
โครงการสำรวจแนวปะการัง อช.หมู่เกาะสุรินทร์
dot
bulletผลการสำรวจแนวปะการัง 2555
bulletผลการสำรวจแนวปะการัง 2556
dot
รับข่าวสาร

dot
ผลการสำรวจแนวปะการัง 2555

1.โครงการวิจัย

          โครงการศึกษาการฟื้นตัวของแนวปะการังในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ภายหลังการเกิดปะการังฟอกขาว

2.หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวขึ้นอย่างรุนแรงทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดปกติ (31-33°c) ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวในทะเลอันดามัน อ่าวไทย ฝั่งตะวันตก และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีมากกว่าอ่าวไทยตอนใน เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลกลับสู่ภาวะปกติ ปะการังบางส่วนจะฟื้นตัวได้ แต่บางโคโลนีอาจมีการตายเป็นบางส่วน หรือตายทั้งโคโลนี ความทนทานต่อการฟอกขาว และการฟื้นตัวจากการฟอกขาวของปะการังแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการฟอกขาว และสภาพแวดล้อมของปะการังด้วยถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น มีตะกอนมาก น้ำเสีย และความเสียหายจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การฟื้นตัวของปะการังก็จะช้าลงกว่าปกติ หรือไม่สามารถฟื้นตัวได้ ปรากฏการณ์แนวปะการังฟอกขาวยังส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์และการทดแทนประชากรของปะการัง ตลอดจนกระบวนการทางนิเวศวิทยาในแนวปะการัง แนวปะการังในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังนั้น   องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการจัดการแนวปะการังในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 3.วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากปะการังฟอกขาวที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการัง และศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังในบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล

3.2 เพื่อกำหนดมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและชาวประมงในพื้นที่โครงการ ตลอดจนผลกระทบจากมาตรการปิดจุดท่องเที่ยวและการหาแนวทางให้เกิดการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์แนวปะการัง

3.4 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านข้อมูลทั่วไป ข้อมูลกายภาพและชีวภาพ ความอ่อนไหว ความเปราะบาง ภูมิต้านทาน แนวทางในการฟื้นฟู มาตรการป้องกันและ ลดผลกระทบในบริเวณแนวปะการังแต่ละพื้นที่

3.5 เพื่อพัฒนาการวิจัยชีววิทยาแนวปะการัง สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาชีววิทยาทางทะเล และเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3.6 จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรแนวปะการังใน เขตอุทยานแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

4. พื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

-      เกาะสต๊อก N 9° 28' 44.26 E 97° 54' 10.87

-      อ่าวจากเกาะสุรินทร์เหนือ N 9° 27' 17.65 E 97° 53' 50.53

-      อ่าวแม่ยายเกาะสุรินทร์เหนือ N 9° 25' 27.55 E 97° 53' 50.80

-      หินกอง N 9° 23' 45.37 E 97° 53' 44.65

-      อ่าวเต่าเกาะสุรินทร์ใต้ N 9° 24' 12.27 E 97° 52' 25.83

-      อ่าวผักกาดเกาะสุรินทร์ใต้ N 9° 22' 51.23 E 97° 52' 53.79

-      เกาะตอริลา N 9° 25' 5.01 E 97° 51' 9.43

-      อ่าวสุเทพเกาะสุรินทร์ใต้ N 9° 24' 58.46 E 97° 50' 46.70

-      เกาะปาชุมบา (เกาะมังกร) N 9° 24' 31.41 E 97° 50' 2.09

-      อ่าวไม้งามเกาะสุรินทร์เหนือ N 9° 26' 48.30 E 97° 51' 4.56

 5. วิธีการศึกษา

 5.1การศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง

ศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง โดยวิธี Line Intercept transect โดยการจดบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษเขียนใต้น้ำ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานการศึกษาทางด้านชนิดพันธุ์ การกระจาย ความหลากหลาย การศึกษาโครงสร้างของชุมชนปะการัง (Loya, 1978: Pichon and Morrissey 1981; Chiappone and Sullivan, 1991) เพื่อประเมินสถานภาพของแนวปะการัง เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของปะการัง การทดแทนประชากรปะการังบนพื้นธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นทะเล ตาม Line Transect รวมถึงปลาในแนวปะการัง ซึ่งศึกษาด้วยวิธี  Fish Visual Census (English et al., 1997)

 6. ผลการศึกษา

6.1 การศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง

จากการศึกษาแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ในเดือนเมษายน 2555 (ประมาณ 2 ปี ภายหลังจากเกิดปรากฏการปะการังฟอกขาว) พบแนวปะการังทั้ง 10 สถานีศึกษามีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแนวปะการังเพียงเล็กน้อย (< 10 %) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554 โดยพบปะการังที่ตายจากการเกิดปรากฏการปะการังฟอกขาวบางส่วนมีสาหร่ายขึ้นปกคลุม ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea), ปะการังสีน้ำเงิน (Heliopora coerulea), ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora), ปะการังแผ่นช่องหนาม (Echinopora lamellosa), ปะการังลายลูกฟูก (Pachyseris rugosa) และปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) สำหรับตัวอ่อนปะการังที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ (juvenile corals) พบมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % ตัวอ่อนปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเห็ด (Fungia spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และปะการังโขด (Porites spp.)

 7.   ระยะเวลา

                ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 ถึง 16 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์
Mu ko Surin National Park

ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
 

140/11 หมู่ 3 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ. พังงา 82150
140/11 หมู่ 3 koPhra Thong sub-district. Kuraburi district. Phangnga 82150
โทร 076-472145 – 472146 – โทรสาร 076-472147
 Tel.076-472145 – 472146 –Fax 076-472147

 ท่านสามารถค้นหาข้อมูล
ท่องเที่ยวอันดามัน

 ภูเก็ต พังงา กระบี่ หรือ

 
สอบถามได้ที่ 076-243153